Kraken.io Image Optimizer

(119 valutazioni totali)

This plugin allows you to optimize your WordPress images through the Kraken.io API, the world's most advanced image optimization and resizing API …